Privacy verklaring

In dit document staat beschreven hoe wij invulling geven aan de huidige privacywetgeving. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en behandelen en beschermen de persoonsgegevens van onze cliënten met grote zorg. Wij verwerken de persoonsgegevens van cliënten overeenkomstig de AVG. Fedis Bewindvoering houdt zich bezig met financiële zorgverlening. De financiële zorgverlening bestaat uit diensten zoals beschermingsbewind, mentorschap, curatele en budgetbeheer. Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt Fedis Bewindvoering persoonsgegevens.

Grondslag en doel

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele zijn maatregelen die worden uitgesproken door de kantonrechter. Fedis Bewindvoering voert deze vorm van financiële zorgverlening uit op een wettelijke grondslag, de beschikking waarin de maatregel wordt uitgesproken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor de beschikking is afgegeven.

Budgetbeheer wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst. In deze overeenkomst is afgesproken dat er persoonsgegevens worden verwerkt met het doel om deze overeenkomst te kunnen nakomen.

Persoonsgegevens

Fedis Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Lidmaatschap vakbond
 • BS-nummer
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Bewaartermijn persoonsgegevens

Fedis Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

In zaken waarin wij optreden als uw wettelijke vertegenwoordiger bewaren wij uw gegevens voor de duur van onze dienstverlening. Uw administratie bewaren wij voor de duur van 5 jaren, hetgeen de wettelijke verjaringstermijn is voor particulieren administratie.
Indien de maatregel eindigt als gevolg van overlijden van de rechthebbende geldt een wettelijke verjaringstermijn van 10 jaren, deze wordt dan ook door ons gehanteerd.

Delen van gegevens

Fedis Bewindvoering deelt uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke taak of verplichting.
Om te kunnen voldoen aan de overeenkomst of wettelijke verplichting maakt Fedis Bewindvoering gebruik van software van derden. Met deze softwareleveranciers zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de AVG kunt u van de volgende rechten gebruik maken:

Recht van inzage
U heeft het recht om gegevens in te zien die Fedis Bewindvoering over u verwerkt.

Recht op rectificatie
Wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht om rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op wissing
Wanneer u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Recht op bezwaar
U heeft recht bewaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig plaatsvindt. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fedis Bewindvoering, neem dan contact met ons op:

Contactgegevens
Fedis Bewindvoering
t.a.v. de heer H. Hutten
Postbus 355
7940 AJ Meppel
info@fedis.nl
0522-480401